Klassenarbeiten/schriftliche Lernkontrollen
Stand: 07.12.2018
Klasse Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
5A Ch (Sm)       Mathe Nr.2 RKa Woche: 47
5B MA OT   PH (Sm)   Ge OT
5C   Mathe Gls     Deutsch Lü
5D       Ch (Sm)  
5E     Deu Mey   Mathe Kos
6A     Mathe    
6B          
6C         CH (Sm)
6D     Eng Lau    
7A Deutsch Lü     Englisch Z(Hum) Mathe Ad
7B          
7C          
7D     Ph (Sm) Englisch Z (Hum) Mathe Bre
7E Geschichte Smu       MA Fk
8A          
8B   Wi Zg   Ph (Sm)  
8C E Lad        
8D          
8E          
9A          
9B   Diff.Arbeit Engl. Sd (Sami, Bassel, Esrin)      
9C   Erdkunde Pa      
9D       MATHE OT Projekt
9E          
9Z Bio Ktl     Politik  
10A          
10B     Deu Mey Mathe Kos  
10C          
10D          
10Z       Frz Scl Englisch Pu